Home Haiti I found joy. Haiti Day 3.

I found joy. Haiti Day 3.

by Rachel Marie Martin
I found joy. Haiti Day 3.